Επίπεδο Πιστοποίησης Master (2ος κύκλος σπουδών)
Προσφέρεται από Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Τρόπος Σπουδών Εξ Αποστάσεως

Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

Βασικοί Σκοποί

Με βάση το γενικό σκοπό και τη συλλογιστική σχεδιασμού του εξ αποστάσεως Μάστερ «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία», οι βασικοί σκοποί είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι:

 1. Η ολοκληρωμένη θεώρηση των εννοιών των  αναλυτικών  προγραμμάτων, της διδασκαλίας και της αξιολόγησή της και η κατανόηση των βασικών τους αλληλεπιδράσεων.
 2. Η στοχευμένη ενσωμάτωση των τεχνολογικών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία με παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη μαθησιακή τους αξία.
 3. Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως σημαντικού εργαλείου στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών για αποδοτικότερες διδακτικές προσεγγίσεις υλοποίησης των στόχων του αναλυτικού προγράμματος.
 4. Η κατανόηση της ανάγκης για συστηματική δια βίου μάθηση, με προσφυγή στις τεχνολογικές δυνατότητες για δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
 5. Η συστηματική και σταδιακή αναβάθμιση και άμβλυνση των διδακτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick, με τελικούς αποδεκτές των πλεονεκτημάτων αυτών τους μετεκπαιδευόμενους, το εκπαιδευτικό σύστημα και την Κυπριακή κοινωνία γενικότερα
 6. Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος εκπαιδευτικών και μαθητών και η ανάδειξη του ψηφιακού εγγραμματισμού ως εργαλείου προόδου και ανάπτυξης της Κυπριακής κοινωνίας.
 7. Η παραγωγή νέας γνώσης με συστηματική ερευνητική ενασχόληση στα εστιασμένα ενδιαφέροντα του προγράμματος και η καλλιέργεια ερευνητικών προσανατολισμών ανάμεσα στους λειτουργούς της εκπαίδευσης.
 8. Η ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται με τα προβλήματα εκπαίδευσης ή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ή Στόχοι του Προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση  του προγράμματος, οι μετεκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

 1. Απαριθμούν και να αναλύουν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε αναλυτικού προγράμματος και την αλληλοσυσχέτισή τους.
 2. Σχεδιάζουν διδακτικές στρατηγικές και να τις δικαιολογούν με βάση τις βασικές παραδοχές συγκεκριμένων θεωριών μάθησης.
 3. Να οριοθετούν τις επιδιώξεις της έρευνας δράσης για τη συλλογή ερευνητικής μαρτυρίας σε σχέση με επιβαλλόμενες διαφοροποιήσεις στο διδακτικό/μαθησιακό περιβάλλον.
 4. Διαφοροποιούν τις ποικίλες μορφές αξιολόγησης ανάλογα με τους σκοπούς που επιδιώκουν και τις συνδέσεις τους με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διδακτικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται.
 5. Σχεδιάζουν και υλοποιούν πολλαπλές διδακτικές προσεγγίσεις, αναγνωρίζοντας τις θεωρητικές και εκπαιδευτικές στοχεύσεις και διαφορές τους.
 6. Απαριθμούν και να προσδιορίζουν τους λόγους που σχετίζονται με τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στις σύγχρονες κοινωνίες και την ευθύνη των εκπαιδευτικών συστημάτων για την προετοιμασία τεχνολογικά και ψηφιακά εγγράμματων πολιτών.
 7. Σχεδιάζουν και υλοποιούν δειγματικές περιπτώσεις ενσωμάτωσης τεχνολογικών εργαλείων και των δυνατοτήτων τους στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, με τρόπο που να αναδεικνύεται η αξιοποίησή τους ως γνωστικών εργαλείων με σημαντική προστιθέμενη μαθησιακή αξία.
 8. Αντιπαραβάλλουν τα συγκριτικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων και να επιχειρηματολογούν για τη σημασία τους ως συμπληρωματικών ερευνητικών προσανατολισμών, που σχετίζονται με διαφορετικές κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις.
 9. Επιχειρηματολογούν και διευκρινίζουν τη σημασία και το ρόλο της παιδαγωγικής/ διδακτικής ηγεσίας για την προώθηση των επιδιώξεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και την υποστήριξη ποιοτικών αλλαγών ή καινοτόμων μεταρρυθμίσεων.
 10. Να τεκμηριώνουν την καθοριστική σημασία του γλωσσικού κώδικα ως εργαλείου προφορικής, γραπτής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ως μοχλού της διατήρησης και εμπλουτισμού της ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης, στο πλαίσιο του κριτικού εγγραμματισμού
 11. Υιοθετούν έμπρακτα ερευνητικό προσανατολισμό με στόχο τη συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών δράσεων.
 12. Εμπλέκονται συστηματικά σε δραστηριότητες που εναρμονίζονται με τις παραδοχές της δια βίου μάθησης, ως βασικής ανάγκης για προσαρμογή στα δεδομένα ενός μεταβαλλόμενου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και ως μοχλού για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη..

Τρόπος Σπουδών

 • Εξ Αποστάσεως Σπουδές με αξιοποίηση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης  (ελάχιστη διάρκεια  σπουδών (τρία εξάμηνα ή 18 μήνες).
 • Το περιεχόμενο του προγράμματος προετοιμάζεται από έμπειρα μέλη ΔΕΠ και η διδακτική/μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιείται αξιοποιώντας τις πλούσιες δυνατότητες  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick.
 • Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα και των διδασκομένων επιτυγχάνεται και διευκολύνεται με την αξιοποίηση των διαδικτυακών δυνατοτήτων και συμπληρώνεται με τις αναβαθμισμένες δυνατότητες των πιο σύγχρονων τεχνολογιών.
 • Το εξ αποστάσεως Μάστερ στα Αναλυτικά προγράμματα και τη διδασκαλία αποφεύγει κατά το δυνατό την έντυπη μορφή επικοινωνίας και συγγραφής εργασιών, όπως ακριβώς προσδιορίζεται από το παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Καινοτομία του προγράμματος

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος που εύκολα αναδεικνύουν την  πρωτοτυπία και την καινοτομία του είναι τα ακόλουθα:

 • Η ολιστική εξέταση των εννοιών του αναλυτικού προγράμματος, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και ο αναγκαίος συνυπολογισμός των αλληλεπιδράσεών τους σε κάθε προσπάθεια αλλαγής ή βελτίωσης της προσφερόμενης εκπαίδευσης.
 • Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως αναγκαίου συμπληρωματικού και αξιόπιστου εργαλείου εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικών αλλαγών.
 • Η αποδοκιμασία της θεώρησης των εκπαιδευτικών ως απλών αποδεκτών ερευνητικής μαρτυρίας και η συνακόλουθη προσπάθεια για ενεργό ερευνητική ενασχόληση των εκπαιδευτικών, με στόχο τη δική τους συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Η ουσιαστική αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων για παροχή ποιοτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως και η προσπάθεια εμβολιασμού και των συμβατικών προγραμμάτων με καινοτομικά στοιχεία.
 • Η διευρυμένη εμβέλεια του προγράμματος με την προσφορά τριών σημαντικών και αλληλοσυμπληρούμενων κατευθύνσεων σπουδών (εκπαιδευτική τεχνολογία, παιδαγωγική / διδακτική ηγεσία και γλώσσα και λογοτεχνία)
 • Ο σχεδόν υποχρεωτικός ερευνητικός προσανατολισμός για όλους τους μετεκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα από κατεύθυνση σπουδών και επιλογές μαθημάτων.
 • Η εναρμόνισή του με διεθνείς προδιαγραφές και διακηρυγμένες πολιτικές ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας.
 • Η δυνητική συμβολή του για ουσιαστικό ψηφιακό εγγραμματισμό και γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος εκπαιδευτικών και μαθητών.
 • Η προσπάθεια για συστηματική και σταδιακή αναβάθμιση και άμβλυνση των διδακτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων των μελών ΔΕΠ και των μετεκπαιδευομένων τους

Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
6 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
2 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
3 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
4 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10

Ηγεσία για διδασκαλία
Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
6 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
2 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10
3 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
4 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10

Γλώσσα και Λογοτεχνία
Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
6 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
2 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10
3 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
4 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10

Εκπαιδευτική Τεχνολογία
SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
TOTAL 30

SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10
TOTAL 30

SEMESTER 3
Code Name ECTS
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να ΜΗΝ εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
Οποιοδήποτε μάθημα από τις άλλες 2 κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος 10
TOTAL 30

Ηγεσία για διδασκαλία
SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
TOTAL 30

SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
TOTAL 30

SEMESTER 3
Code Name ECTS
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να ΜΗΝ εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
Οποιοδήποτε μάθημα από τις άλλες 2 κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος 10
TOTAL 30

Γλώσσα και Λογοτεχνία
SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
TOTAL 30

SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
TOTAL 30

SEMESTER 3
Code Name ECTS
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να ΜΗΝ εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10
Οποιοδήποτε μάθημα από τις άλλες 2 κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος 10
TOTAL 30

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο Frederick υπολογίζονται ανάλογα με το φόρτο σε πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ο φοιτητής έχει το κάθε εξάμηνο φοίτησης του. Λόγω της οικονομικής κρίσης που επηρεάζει αρκετές χώρες στην περιοχή αλλά και ευρύτερα, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να εφαρμόζει μειωμένα δίδακτρα ώστε να στηρίξει τη φοιτητική κοινότητα. Έτσι τα δίδακτρα για τους φοιτητές που θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 είναι 60.00 ευρώ ανά πιστωτική μονάδα ECTS. Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά δίδακτρα για όλο το πρόγραμμα είναι 5,730 ευρώ.

Επιπλέον των διδάκτρων, ο φοιτητής πρέπει να καταβάλλει και χρεώσεις αίτησης και εγγραφής, όπως συνοψίζονται στο πιο κάτω πίνακα:

Δίδακτρα Χρέωση (Ευρώ) Σημειώσεις
Δίδακτρα φοίτησης(μειωμένα)  60.00 / ECTS Δίδακτρα για ολόκληρο το πρόγραμμα 5,730
Τέλος αίτησης 35 Χρεώνεται μόνο μια φορά με την αίτηση
Τέλος εγγραφής εξαμήνου 100 Χρέωση σε κάθε εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού και την ανάγκη για κριτική και συνολική θεώρηση των εννοιών του αναλυτικού προγράμματος σε μακρο-επίπεδο ή/και, μικρο-επίπεδο, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και των αλληλεπιδράσεών τους. Βασική επιδίωξη αποτελεί και η αποτελεσματική ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης για ;όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι τρεις κατευθύνσεις του προγράμματος απευθύνονται σε μετεκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την εκπαιδευτική τεχνολογία, την παιδαγωγική/διδακτική ηγεσία και τη γλώσσα και λογοτεχνία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ‘όλων των βαθμίδων (δημοτικής, προδημοτικής, και μέσης εκπαίδευσης) δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλα άτομα που ασχολούνται με εκπαίδευση σε τράπεζες, μουσεία, ή άλλους οργανισμούς που επενδύουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε άτομα εκτός των γεωγραφικών ορίων της Κύπρου ή/και της Ελλάδας που κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Οι προδιαγραφές αυτές υπόσχονται τη δημιουργία πλουραλιστικών διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων, το οποίο διασφαλίζει μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία.

 1. Τα κριτήρια και η διαδικασία εισδοχής στο πρόγραμμα καθορίζονται στους Γενικούς Περί Φοιτητών Κανονισμούς, αλλά και στον Κανονισμό Σπουδών Εξ Αποστάσεως του Πανεπιστημίου Frederick
 2. Ειδικότερες προϋποθέσεις
  • Κατοχή πτυχιακού τίτλου σπουδών (προαπαιτούμενου για διορισμό στο εκπαιδευτικό σύστημα).
  • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο Γ1).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης διεθνούς γλώσσας  (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Επίπεδο Γ1).
  • Βασικός ψηφιακός εγγραμματισμός
  • Δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης δυνατοτήτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Η εκπαιδευτική πείρα θεωρείται πλεονέκτημα, άλλα όχι απαραίτητη

Αναγνώριση προηγούμενων σπουδών

Δεν συντρέχουν ειδικές διευθετήσεις για αναγνώριση προηγούμενων σπουδών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες για αναγνώριση σπουδών που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο Frederick.

 1. Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν μέσω της Ιστοσελίδας του προγράμματος την αίτησή τους και όλα τα συναφή δικαιολογητικά, υποδεικνύοντας και την κατεύθυνση σπουδών που τους ενδιαφέρει.. Για επιπρόσθετη πληροφόρηση για την υποβολή αίτησης κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  Application Form: Click HERE to download (pdf)
 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα
  • Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (CV).
  • Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών
  • Σύντομο σημείωμα (2 περίπου σελίδες) για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις του υποψήφιου, τις σχετικές επαγγελματικές εμπειρίες του και τεκμηριωμένη δικαιολόγηση του ενδιαφέροντος και των δυνατοτήτων ή της καταλληλότητας του για το πρόγραμμα, καθώς και τα επαγγελματικά ή/και ερευνητικά ενδιαφέροντα του.
  • Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν τον υποψήφιο ακαδημαϊκά (σπουδές) ή επαγγελματικά.
  • Δικαιολογητικά γλωσσομάθειας (και ελληνομάθειας, όπου θεωρείται απαραίτητο) ή αποδεικτικά σχετικών εξετάσεων, διακρίσεων ή επιδόσεων σε άλλες δραστηριότητες.
 3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή του Προγράμματος κρίνει ότι είναι αναγκαίο, οι υποψήφιοι καλούνται και σε προσωπική συνέντευξη εξ αποστάσεως.
 4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στο πρόγραμμα, η Επιτροπή του Προγράμματος θα αξιολογεί τους υποψήφιους φοιτητές στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως, επιδόσεις σπουδών, συστατικές επιστολές, ψηφιακός εγγραμματισμός, ερευνητικά ενδιαφέροντα, συνέντευξη, επαγγελματική εμπειρία, γνώση ελληνικής ή/και αγγλικής γλώσσας κ.ά.
 5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του Προγράμματος ανακοινώνονται με ηλεκτρονικές επιστολές ή άλλο τρόπο σε όλους τους υποψηφίους

Κριτήρια Απόκτησης Πτυχίου

Οι φοιτητές ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και αποκτούν Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία (Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Παιδαγωγική/διδακτική Ηγεσία ή Γλώσσα και Λογοτεχνία) μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 ECTS όπως προκύπτει από τη δομή του προγράμματος και ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών και τις άλλες επιλογές του φοιτητή π.χ., εκπόνηση διατριβής Μάστερ ή όχι).

Η αποφοίτηση του φοιτητή προϋποθέτει ότι o συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή είναι μεγαλύτερος από 5.00/ 10.00. Σε όσες περιπτώσεις o συνολικός o συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή είναι μικρότερος από 5.00/ 10.00, ο φοιτητής υποχρεωτικά πρέπει να εγγραφεί και να ολοκληρώσει με επιτυχία επιπλέον ΘΕ ή να επαναλάβει τη φοίτησή σε του σε ορισμένες ΘΕ για βελτίωση του συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του σταθμισμένου μέσου όρου της βαθμολογίας του.

Οι κάτοχοι του Μάστερ στα Αναλυτικά προγράμματα μπορούν να αποταθούν δια διδακτορικές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και σε συναφή γνωστικά αντικείμενα τόσο στο Πανεπιστήμιο Frederick, όσο και σε άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού

Διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού Εξ Αποστάσεως «Αναλυτικά Προγράμματα» (Σχολή Εκπαίδευσης)

Λουκία Δημητρίου
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη
Ρίτα Παναούρα
Κατερίνα Καρατάσου
Βικτωρία Παύλου
Χρύσα Νίτσιου
Νάταλη Λοιζΐδου
Νίκλεια Ετεοκλέους
Νικολέττα Χριστοδούλου
Στέλιος Ορφανός
Παναγιώτης Λουκά
Ηλίας Χαραλάμπους
Κυριάκος Χαραλάμπους

Όνομα/Επώνυμο (απαιτείται)

Email (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

Βασικοί Σκοποί

Με βάση το γενικό σκοπό και τη συλλογιστική σχεδιασμού του εξ αποστάσεως Μάστερ «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία», οι βασικοί σκοποί είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι:

 1. Η ολοκληρωμένη θεώρηση των εννοιών των  αναλυτικών  προγραμμάτων, της διδασκαλίας και της αξιολόγησή της και η κατανόηση των βασικών τους αλληλεπιδράσεων.
 2. Η στοχευμένη ενσωμάτωση των τεχνολογικών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία με παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη μαθησιακή τους αξία.
 3. Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως σημαντικού εργαλείου στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών για αποδοτικότερες διδακτικές προσεγγίσεις υλοποίησης των στόχων του αναλυτικού προγράμματος.
 4. Η κατανόηση της ανάγκης για συστηματική δια βίου μάθηση, με προσφυγή στις τεχνολογικές δυνατότητες για δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
 5. Η συστηματική και σταδιακή αναβάθμιση και άμβλυνση των διδακτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick, με τελικούς αποδεκτές των πλεονεκτημάτων αυτών τους μετεκπαιδευόμενους, το εκπαιδευτικό σύστημα και την Κυπριακή κοινωνία γενικότερα
 6. Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος εκπαιδευτικών και μαθητών και η ανάδειξη του ψηφιακού εγγραμματισμού ως εργαλείου προόδου και ανάπτυξης της Κυπριακής κοινωνίας.
 7. Η παραγωγή νέας γνώσης με συστηματική ερευνητική ενασχόληση στα εστιασμένα ενδιαφέροντα του προγράμματος και η καλλιέργεια ερευνητικών προσανατολισμών ανάμεσα στους λειτουργούς της εκπαίδευσης.
 8. Η ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται με τα προβλήματα εκπαίδευσης ή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ή Στόχοι του Προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση  του προγράμματος, οι μετεκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

 1. Απαριθμούν και να αναλύουν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε αναλυτικού προγράμματος και την αλληλοσυσχέτισή τους.
 2. Σχεδιάζουν διδακτικές στρατηγικές και να τις δικαιολογούν με βάση τις βασικές παραδοχές συγκεκριμένων θεωριών μάθησης.
 3. Να οριοθετούν τις επιδιώξεις της έρευνας δράσης για τη συλλογή ερευνητικής μαρτυρίας σε σχέση με επιβαλλόμενες διαφοροποιήσεις στο διδακτικό/μαθησιακό περιβάλλον.
 4. Διαφοροποιούν τις ποικίλες μορφές αξιολόγησης ανάλογα με τους σκοπούς που επιδιώκουν και τις συνδέσεις τους με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διδακτικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται.
 5. Σχεδιάζουν και υλοποιούν πολλαπλές διδακτικές προσεγγίσεις, αναγνωρίζοντας τις θεωρητικές και εκπαιδευτικές στοχεύσεις και διαφορές τους.
 6. Απαριθμούν και να προσδιορίζουν τους λόγους που σχετίζονται με τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στις σύγχρονες κοινωνίες και την ευθύνη των εκπαιδευτικών συστημάτων για την προετοιμασία τεχνολογικά και ψηφιακά εγγράμματων πολιτών.
 7. Σχεδιάζουν και υλοποιούν δειγματικές περιπτώσεις ενσωμάτωσης τεχνολογικών εργαλείων και των δυνατοτήτων τους στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, με τρόπο που να αναδεικνύεται η αξιοποίησή τους ως γνωστικών εργαλείων με σημαντική προστιθέμενη μαθησιακή αξία.
 8. Αντιπαραβάλλουν τα συγκριτικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων και να επιχειρηματολογούν για τη σημασία τους ως συμπληρωματικών ερευνητικών προσανατολισμών, που σχετίζονται με διαφορετικές κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις.
 9. Επιχειρηματολογούν και διευκρινίζουν τη σημασία και το ρόλο της παιδαγωγικής/ διδακτικής ηγεσίας για την προώθηση των επιδιώξεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και την υποστήριξη ποιοτικών αλλαγών ή καινοτόμων μεταρρυθμίσεων.
 10. Να τεκμηριώνουν την καθοριστική σημασία του γλωσσικού κώδικα ως εργαλείου προφορικής, γραπτής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ως μοχλού της διατήρησης και εμπλουτισμού της ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης, στο πλαίσιο του κριτικού εγγραμματισμού
 11. Υιοθετούν έμπρακτα ερευνητικό προσανατολισμό με στόχο τη συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών δράσεων.
 12. Εμπλέκονται συστηματικά σε δραστηριότητες που εναρμονίζονται με τις παραδοχές της δια βίου μάθησης, ως βασικής ανάγκης για προσαρμογή στα δεδομένα ενός μεταβαλλόμενου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και ως μοχλού για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη..

Τρόπος Σπουδών

 • Εξ Αποστάσεως Σπουδές με αξιοποίηση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης  (ελάχιστη διάρκεια  σπουδών (τρία εξάμηνα ή 18 μήνες).
 • Το περιεχόμενο του προγράμματος προετοιμάζεται από έμπειρα μέλη ΔΕΠ και η διδακτική/μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιείται αξιοποιώντας τις πλούσιες δυνατότητες  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick.
 • Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα και των διδασκομένων επιτυγχάνεται και διευκολύνεται με την αξιοποίηση των διαδικτυακών δυνατοτήτων και συμπληρώνεται με τις αναβαθμισμένες δυνατότητες των πιο σύγχρονων τεχνολογιών.
 • Το εξ αποστάσεως Μάστερ στα Αναλυτικά προγράμματα και τη διδασκαλία αποφεύγει κατά το δυνατό την έντυπη μορφή επικοινωνίας και συγγραφής εργασιών, όπως ακριβώς προσδιορίζεται από το παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Καινοτομία του προγράμματος

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος που εύκολα αναδεικνύουν την  πρωτοτυπία και την καινοτομία του είναι τα ακόλουθα:

 • Η ολιστική εξέταση των εννοιών του αναλυτικού προγράμματος, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και ο αναγκαίος συνυπολογισμός των αλληλεπιδράσεών τους σε κάθε προσπάθεια αλλαγής ή βελτίωσης της προσφερόμενης εκπαίδευσης.
 • Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως αναγκαίου συμπληρωματικού και αξιόπιστου εργαλείου εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικών αλλαγών.
 • Η αποδοκιμασία της θεώρησης των εκπαιδευτικών ως απλών αποδεκτών ερευνητικής μαρτυρίας και η συνακόλουθη προσπάθεια για ενεργό ερευνητική ενασχόληση των εκπαιδευτικών, με στόχο τη δική τους συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Η ουσιαστική αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων για παροχή ποιοτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως και η προσπάθεια εμβολιασμού και των συμβατικών προγραμμάτων με καινοτομικά στοιχεία.
 • Η διευρυμένη εμβέλεια του προγράμματος με την προσφορά τριών σημαντικών και αλληλοσυμπληρούμενων κατευθύνσεων σπουδών (εκπαιδευτική τεχνολογία, παιδαγωγική / διδακτική ηγεσία και γλώσσα και λογοτεχνία)
 • Ο σχεδόν υποχρεωτικός ερευνητικός προσανατολισμός για όλους τους μετεκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα από κατεύθυνση σπουδών και επιλογές μαθημάτων.
 • Η εναρμόνισή του με διεθνείς προδιαγραφές και διακηρυγμένες πολιτικές ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας.
 • Η δυνητική συμβολή του για ουσιαστικό ψηφιακό εγγραμματισμό και γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος εκπαιδευτικών και μαθητών.
 • Η προσπάθεια για συστηματική και σταδιακή αναβάθμιση και άμβλυνση των διδακτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων των μελών ΔΕΠ και των μετεκπαιδευομένων τους

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
6 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
2 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
3 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
4 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10

Ηγεσία για διδασκαλία

Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
6 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
2 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10
3 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
4 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10

 

Γλώσσα και Λογοτεχνία

Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
6 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Code Name ECTS
1 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
2 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10
3 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
4 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
TOTAL 30

SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10
TOTAL 30

SEMESTER 3
Code Name ECTS
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να ΜΗΝ εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
Οποιοδήποτε μάθημα από τις άλλες 2 κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος 10
TOTAL 30

Ηγεσία για διδασκαλία

SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
TOTAL 30

SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
TOTAL 30

SEMESTER 3
Code Name ECTS
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να ΜΗΝ εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
Οποιοδήποτε μάθημα από τις άλλες 2 κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος 10
TOTAL 30

Γλώσσα και Λογοτεχνία

SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
TOTAL 30

SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
TOTAL 30

SEMESTER 3
Code Name ECTS
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
Εάν ο φοιτητής/ – τρία αποφασίσει να ΜΗΝ εκπονήσει πτυχιακή διατριβή θα πάρει τα ακόλουθα μαθήματα:
DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10
Οποιοδήποτε μάθημα από τις άλλες 2 κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος 10
TOTAL 30

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο Frederick υπολογίζονται ανάλογα με το φόρτο σε πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ο φοιτητής έχει το κάθε εξάμηνο φοίτησης του. Λόγω της οικονομικής κρίσης που επηρεάζει αρκετές χώρες στην περιοχή αλλά και ευρύτερα, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να εφαρμόζει μειωμένα δίδακτρα ώστε να στηρίξει τη φοιτητική κοινότητα. Έτσι τα δίδακτρα για τους φοιτητές που θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 είναι 60.00 ευρώ ανά πιστωτική μονάδα ECTS. Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά δίδακτρα για όλο το πρόγραμμα είναι 5,730 ευρώ.

Επιπλέον των διδάκτρων, ο φοιτητής πρέπει να καταβάλλει και χρεώσεις αίτησης και εγγραφής, όπως συνοψίζονται στο πιο κάτω πίνακα:

Δίδακτρα Χρέωση (Ευρώ) Σημειώσεις
Δίδακτρα φοίτησης(μειωμένα)  60.00 / ECTS Δίδακτρα για ολόκληρο το πρόγραμμα 5,730
Τέλος αίτησης 35 Χρεώνεται μόνο μια φορά με την αίτηση
Τέλος εγγραφής εξαμήνου 100 Χρέωση σε κάθε εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού και την ανάγκη για κριτική και συνολική θεώρηση των εννοιών του αναλυτικού προγράμματος σε μακρο-επίπεδο ή/και, μικρο-επίπεδο, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και των αλληλεπιδράσεών τους. Βασική επιδίωξη αποτελεί και η αποτελεσματική ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης για ;όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι τρεις κατευθύνσεις του προγράμματος απευθύνονται σε μετεκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την εκπαιδευτική τεχνολογία, την παιδαγωγική/διδακτική ηγεσία και τη γλώσσα και λογοτεχνία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ‘όλων των βαθμίδων (δημοτικής, προδημοτικής, και μέσης εκπαίδευσης) δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλα άτομα που ασχολούνται με εκπαίδευση σε τράπεζες, μουσεία, ή άλλους οργανισμούς που επενδύουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε άτομα εκτός των γεωγραφικών ορίων της Κύπρου ή/και της Ελλάδας που κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Οι προδιαγραφές αυτές υπόσχονται τη δημιουργία πλουραλιστικών διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων, το οποίο διασφαλίζει μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία.

 1. Τα κριτήρια και η διαδικασία εισδοχής στο πρόγραμμα καθορίζονται στους Γενικούς Περί Φοιτητών Κανονισμούς, αλλά και στον Κανονισμό Σπουδών Εξ Αποστάσεως του Πανεπιστημίου Frederick
 2. Ειδικότερες προϋποθέσεις
  • Κατοχή πτυχιακού τίτλου σπουδών (προαπαιτούμενου για διορισμό στο εκπαιδευτικό σύστημα).
  • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο Γ1).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης διεθνούς γλώσσας  (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Επίπεδο Γ1).
  • Βασικός ψηφιακός εγγραμματισμός
  • Δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης δυνατοτήτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Η εκπαιδευτική πείρα θεωρείται πλεονέκτημα, άλλα όχι απαραίτητη

Αναγνώριση προηγούμενων σπουδών

Δεν συντρέχουν ειδικές διευθετήσεις για αναγνώριση προηγούμενων σπουδών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες για αναγνώριση σπουδών που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο Frederick.

 1. Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν μέσω της Ιστοσελίδας του προγράμματος την αίτησή τους και όλα τα συναφή δικαιολογητικά, υποδεικνύοντας και την κατεύθυνση σπουδών που τους ενδιαφέρει.. Για επιπρόσθετη πληροφόρηση για την υποβολή αίτησης κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  Application Form: Click HERE to download (pdf)
 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα
  • Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (CV).
  • Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών
  • Σύντομο σημείωμα (2 περίπου σελίδες) για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις του υποψήφιου, τις σχετικές επαγγελματικές εμπειρίες του και τεκμηριωμένη δικαιολόγηση του ενδιαφέροντος και των δυνατοτήτων ή της καταλληλότητας του για το πρόγραμμα, καθώς και τα επαγγελματικά ή/και ερευνητικά ενδιαφέροντα του.
  • Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν τον υποψήφιο ακαδημαϊκά (σπουδές) ή επαγγελματικά.
  • Δικαιολογητικά γλωσσομάθειας (και ελληνομάθειας, όπου θεωρείται απαραίτητο) ή αποδεικτικά σχετικών εξετάσεων, διακρίσεων ή επιδόσεων σε άλλες δραστηριότητες.
 3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή του Προγράμματος κρίνει ότι είναι αναγκαίο, οι υποψήφιοι καλούνται και σε προσωπική συνέντευξη εξ αποστάσεως.
 4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στο πρόγραμμα, η Επιτροπή του Προγράμματος θα αξιολογεί τους υποψήφιους φοιτητές στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως, επιδόσεις σπουδών, συστατικές επιστολές, ψηφιακός εγγραμματισμός, ερευνητικά ενδιαφέροντα, συνέντευξη, επαγγελματική εμπειρία, γνώση ελληνικής ή/και αγγλικής γλώσσας κ.ά.
 5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του Προγράμματος ανακοινώνονται με ηλεκτρονικές επιστολές ή άλλο τρόπο σε όλους τους υποψηφίους

Κριτήρια Απόκτησης Πτυχίου

Οι φοιτητές ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και αποκτούν Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία (Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Παιδαγωγική/διδακτική Ηγεσία ή Γλώσσα και Λογοτεχνία) μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 ECTS όπως προκύπτει από τη δομή του προγράμματος και ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών και τις άλλες επιλογές του φοιτητή π.χ., εκπόνηση διατριβής Μάστερ ή όχι).

Η αποφοίτηση του φοιτητή προϋποθέτει ότι o συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή είναι μεγαλύτερος από 5.00/ 10.00. Σε όσες περιπτώσεις o συνολικός o συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή είναι μικρότερος από 5.00/ 10.00, ο φοιτητής υποχρεωτικά πρέπει να εγγραφεί και να ολοκληρώσει με επιτυχία επιπλέον ΘΕ ή να επαναλάβει τη φοίτησή σε του σε ορισμένες ΘΕ για βελτίωση του συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του σταθμισμένου μέσου όρου της βαθμολογίας του.

Οι κάτοχοι του Μάστερ στα Αναλυτικά προγράμματα μπορούν να αποταθούν δια διδακτορικές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και σε συναφή γνωστικά αντικείμενα τόσο στο Πανεπιστήμιο Frederick, όσο και σε άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού

Διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού Εξ Αποστάσεως «Αναλυτικά Προγράμματα» (Σχολή Εκπαίδευσης)

Λουκία Δημητρίου
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη
Ρίτα Παναούρα
Κατερίνα Καρατάσου
Βικτωρία Παύλου
Χρύσα Νίτσιου
Νάταλη Λοιζΐδου
Νίκλεια Ετεοκλέους
Νικολέττα Χριστοδούλου
Στέλιος Ορφανός
Παναγιώτης Λουκά
Ηλίας Χαραλάμπους
Κυριάκος Χαραλάμπους

Όνομα/Επώνυμο (απαιτείται)

Email (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Μονάδων Υγείας