Επίπεδο Πιστοποίησης Master (2ος κύκλος σπουδών)
Προσφέρεται από Σχολή Επιστημών της Υγείας
Τρόπος Σπουδών Εξ Αποστάσεως

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

Βασικοί Σκοποί

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση της Υγείας έχει ως σκοπό να προετοιμάσει την επόμενη γενιά των ανώτερων στελεχών και ηγετών στον τομέα της Υγείας για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία μιας και οι  Μονάδες Υγείας είναι απαραίτητο να έχουν στρατηγικό σχεδιασμό, για να καταστούν ικανές να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες αλλαγές στο χώρο των δραστηριοτήτων τους. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξής τους επιτυγχάνεται με τη βαθιά γνώση και τη συνδυασμένη εφαρμογή της επιστήμης του Μάνατζμεντ με τις επιστήμες της Υγείας. Ο κλάδος της Υγείας είναι στενά συνδεδεμένος με το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της πολυπλοκότητας και των αλλαγών. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα νέα φαρμακευτικά και άλλα προϊόντα, η έντονη επιρροή των ΜΜΕ και η διαπίστωση της ανάγκης για αναδιοργάνωση, ασκούν καθοριστική επίδραση στις Υπηρεσίες Υγείας και τα στελέχη τους.

Για την απόκτηση γνώσεων και νέων εμπειριών, την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων και την διαμόρφωση ή μετατροπή συγκεκριμένων συμπεριφορών, απαιτείται η συμμετοχή των στελεχών της Υγείας (ιατρών – νοσηλευτών – στελεχών εταιρειών του χώρου της Υγείας, κ.λπ.), σε κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, που συνδυάζει τη Διοίκηση με την επιστήμη και την πρακτική της Υγείας, είναι το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες σε θέματα Υγείας υπό την καθοδήγηση ειδικών στο χώρο καθώς και να μοιραστούν την εμπειρία και γνώση που ήδη κατέχουν σε θέματα διοίκησης υγείας.

Η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τη γνώση τους τόσο στη θεωρία όσο και στη πράξη σε βασικά θέματα του Health Management με σκοπό  την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων μέσα στο δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον της βιομηχανίας στο χώρο της Υγείας.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ή Στόχοι του Προγράμματος

Με την υλοποίηση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Κατανοήσουν  τις βασικές αρχές  και λειτουργίες  διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών Υγείας.
 • Προσεγγίσουν , κατανοήσουν και αναγνωρίσουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών Υγείας και τη ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους.
 • Μελετούν και χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και διαχείρισης στον τομέα της Υγείας.
 • Αξιολογούν και να κρίνουν  τις  στρατηγικές  χειρισμών του εκσυγχρονισμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του χώρου της Υγείας.
 • Γνωρίσουν  τον τρόπο λειτουργίας και της ποιότητας του συστήματος Υγείας σε ενδοκρατικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο και το νομικό πλαίσιο στο οποίο αυτό κινείται.
 • Κατανοήσουν  και να αξιολογούν τους κινδύνους που διατρέχουν οι Οργανισμοί Υγείας (Risk assessment).
 • Σχεδιάζουν , οργανώνουν  και εκπονούν  μία επιστημονική πτυχιακή διατριβή.

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών και την ανίχνευση των ειδικότερων αναγκών του Συστήματος Υγείας στη Κύπρο , σε συνεργασία με  τις Διοικήσεις επιλεγμένων Νοσοκομείων, με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές Πανεπιστημίων  καθώς και με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα Δημοσίου Μάνατζμεντ Υγείας στοχεύοντας :

 • στην απόκτηση ειδικών γνώσεων σε θέματα ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής Υγείας, θεσμικού πλαισίου και οργάνωσης συστημάτων υγείας, σχεδιασμού και αξιολόγησης πολιτικών υγείας, οικονομικών του τομέα υγείας, οργάνωσης-διοίκησης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των Δημοσίων Μονάδων Υγείας, συστημάτων διαχείρισης προμηθειών, λογιστικό σύστημα και κοστολόγηση νοσοκομείων και διοίκηση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας
 • στη καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από την εξάσκηση των σπουδαστών στο πλαίσιο επιμέρους εργαστηρίων ή/και μαθημάτων π.χ. στρατηγικού μάνατζμεντ, σύγχρονων εργαλείων δημοσίου μάνατζμεντ υγείας, διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων, διαχείρισης βιοϊατρικής τεχνολογίας καθώς και στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων, μέσα από την εκμάθηση τεχνικών παρουσιάσεων με τη χρήση Η/Υ, την ανάπτυξη ιστοσελίδων και
 • στη καλλιέργεια συνεργατικής συμπεριφοράς, κυρίως μέσα από την «από κοινού» επεξεργασία μελετών περίπτωσης και την ανάληψη ομαδικών σεμιναριακών εργασιών .
 • στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων που συνάδουν σε μία σύγχρονη διοικητική κουλτούρα
 • στη διάπλαση του επιθυμητού προφίλ του  Μάνατζερ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Υγείας .

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του προγράμματος, τόσο για τα συμβατικά και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών είναι η ίδια, ως εξής:

 • Πλήρης φοίτηση: τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες)
 • Μερική φοίτηση: έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες)

Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στον αναμενόμενο χρόνο, η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο χρόνος επέκτασης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Frederick, σχετικά με την αποφοίτηση των φοιτητών, ο οποίος ορίζει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών 6 εξάμηνα και για μερική φοίτηση 12 εξάμηνα.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
 Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
 Μαθήματα Έρευνας 20
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DLMHM507 Διαχείριση Ποιότητας Υγείας 5 3
2 DLMHM521 Συστήματα Υγείας- Πολιτική Υγείας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υγείας 10 3
3 DLMHM522 Αρχές Διοίκησης- Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 10 3
4 DLMHM523 Επιδημιολογία- Δημόσια Υγεία 5 3
5 DLMHM524 Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και Marketing Υπηρεσιών Υγείας 10 3
6 DLMHM525 Οικονομικά της Υγείας και Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας 10 3
7 DLMHM526 Μεθοδολογία της Έρευνας 5 3
8 DLMHM527 Πληροφορική της Υγείας 5 3
9 DLMHM528 Κοινωνιολογία, Βιοηθική και Δίκαιο Υγείας 10 3

Μαθήματα Έρευνας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DLMHM515 Διατριβή 20 3
SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLMHM507 Διαχείριση Ποιότητας Υγείας  5
DLMHM521 Συστήματα Υγείας- Πολιτική Υγείας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υγείας  10
DLMHM522 Αρχές Διοίκησης- Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού  10
DLMHM523 Επιδημιολογία- Δημόσια Υγεία  5
TOTAL  30

 

SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLMHM524 Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και Marketing Υπηρεσιών Υγείας  10
DLMHM525 Οικονομικά της Υγείας και Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας  10
DLMHM526 Μεθοδολογία της Έρευνας  5
DLMHM527 Πληροφορική της Υγείας  5
TOTAL  30

 

SEMESTER 3
Code Name ECTS
DLMHM515 Διατριβή  20
DLMHM528 Κοινωνιολογία, Βιοηθική και Δίκαιο Υγείας  10
TOTAL  30

Τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο Frederick υπολογίζονται ανάλογα με το φόρτο σε πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ο φοιτητής έχει το κάθε εξάμηνο φοίτησης του. Λόγω της οικονομικής κρίσης που επηρεάζει αρκετές χώρες στην περιοχή αλλά και ευρύτερα, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να εφαρμόζει μειωμένα δίδακτρα ώστε να στηρίξει τη φοιτητική κοινότητα. Έτσι τα δίδακτρα για τους φοιτητές που θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 είναι 60.00 ευρώ ανά πιστωτική μονάδα ECTS. Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά δίδακτρα για όλο το πρόγραμμα είναι 5.730 ευρώ.

Επιπλέον των διδάκτρων, ο φοιτητής πρέπει να καταβάλλει και χρεώσεις αίτησης και εγγραφής, όπως συνοψίζονται στο πιο κάτω πίνακα:

Δίδακτρα Χρέωση (Ευρώ) Σημειώσεις
Δίδακτρα φοίτησης(μειωμένα) 60.00 / ECTS Δίδακτρα για ολόκληρο το πρόγραμμα 5.730
Τέλος αίτησης 35 Χρεώνεται μόνο μια φορά με την αίτηση
Τέλος εγγραφής εξαμήνου 100 Χρέωση σε κάθε εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής

Διαδικασία και Κριτήρια Εισδοχής

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε υποψηφίους που πρέπει να είναι κάτοχοι ενός πρώτου πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής . Η εμπειρία σε οργανισμούς, υπηρεσίες και συστήματα υγείας  θα αποτελούσε πλεονέκτημα και μπορεί εξαιρετικά να γίνει αποδεκτή ως εναλλακτική βάση για την εισδοχή. Πιστοποιητικά επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα δεν απαιτούνται, αλλά η γνώση της είναι απαραίτητη για την εμπέδωση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενδεικτικά απευθύνεται σε :

 • Ιατρούς
 • Νοσηλευτές
 • Διοικητικό Προσωπικό Μονάδων Υγείας
 • Στελέχη Εταιριών από το χώρο της Υγείας
 • Διοικητικά Στελέχη Συναφών Ειδικοτήτων
 • Αποφοίτους Οικονομικών Σχολών
 • Αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας (Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής)
 • Αποφοίτους τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Αποφοίτους τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας χωρίζεται σε δύο στάδια, για τα οποία ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια :

1ο Στάδιο                                                                  .
Βιογραφικό Σημείωμα. Η επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο του βιογραφικού τους. Τα βασικότερα στοιχεία που αξιολογούνται είναι το επίπεδο και η συνάφεια των προηγουμένων σπουδών με το αντικείμενο του Προγράμματος, η επίδοση και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους, καθώς και η επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τους.

2ο Στάδιο                                                                    .
Συνέντευξη από τον συντονιστή του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές  καλούνται σε συνέντευξη από τον συντονιστή του προγράμματος και βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-20. Με τη συνέντευξη ο συντονιστής  επιδιώκει να διαπιστώσει ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια σε σχέση με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη βαθμολογία κατά το 2ο Στάδιο, ο συντονιστής  προτείνει συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα. Η τελική επικύρωση των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί διενεργείται από τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου.

 • Οι φοιτητές μπορούν να αποφοιτήσουν με την  ολοκλήρωση 90 πιστωτικών  μονάδων ECTS στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στη Δομή του Προγράμματος
 • Ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει μόνο αν το CGPA του είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 5,00 από 10,00.
 • Οι φοιτητές που αποφοιτούν  με  CGPA λιγότερο από 5.00 μπορεί να χρειαστεί να πάρουν  επιπλέον μαθήματα  ή να επαναλάβουν  μια σειρά από ενότητες, προκειμένου να βελτιώσουν τους βαθμούς τους.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται κυρίως από το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick με τη συνδρομή καταξιωμένων ακαδημαϊκών από τον ελλαδικό χώρο. Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 το διδακτικό προσωπικό αποτελείτο μεταξύ άλλων από τους πιο κάτω ακαδημαϊκούς:

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Πανεπιστήμιο
Εμμανουήλ Φυριππής Καθηγητής Παν. Αθηνών
Αθανάσιος Μοιχιώτης Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη Επ. Καθηγήτρια Παν. Frederick
Ρίτα Παναούρα Επ. Καθηγήτρια Παν. Frederick
Στέλιος Ορφανός Λέκτορας Παν. Frederick
Σταύρος Γεωργιάδης Λέκτορας Παν. Frederick
Νίκλεια Ετεοκλέους Λέκτορας Παν. Frederick

Όνομα/Επώνυμο (απαιτείται)

Email (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

Βασικοί Σκοποί

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση της Υγείας έχει ως σκοπό να προετοιμάσει την επόμενη γενιά των ανώτερων στελεχών και ηγετών στον τομέα της Υγείας για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία μιας και οι  Μονάδες Υγείας είναι απαραίτητο να έχουν στρατηγικό σχεδιασμό, για να καταστούν ικανές να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες αλλαγές στο χώρο των δραστηριοτήτων τους. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξής τους επιτυγχάνεται με τη βαθιά γνώση και τη συνδυασμένη εφαρμογή της επιστήμης του Μάνατζμεντ με τις επιστήμες της Υγείας. Ο κλάδος της Υγείας είναι στενά συνδεδεμένος με το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της πολυπλοκότητας και των αλλαγών. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα νέα φαρμακευτικά και άλλα προϊόντα, η έντονη επιρροή των ΜΜΕ και η διαπίστωση της ανάγκης για αναδιοργάνωση, ασκούν καθοριστική επίδραση στις Υπηρεσίες Υγείας και τα στελέχη τους.

Για την απόκτηση γνώσεων και νέων εμπειριών, την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων και την διαμόρφωση ή μετατροπή συγκεκριμένων συμπεριφορών, απαιτείται η συμμετοχή των στελεχών της Υγείας (ιατρών – νοσηλευτών – στελεχών εταιρειών του χώρου της Υγείας, κ.λπ.), σε κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, που συνδυάζει τη Διοίκηση με την επιστήμη και την πρακτική της Υγείας, είναι το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες σε θέματα Υγείας υπό την καθοδήγηση ειδικών στο χώρο καθώς και να μοιραστούν την εμπειρία και γνώση που ήδη κατέχουν σε θέματα διοίκησης υγείας.

Η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τη γνώση τους τόσο στη θεωρία όσο και στη πράξη σε βασικά θέματα του Health Management με σκοπό  την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων μέσα στο δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον της βιομηχανίας στο χώρο της Υγείας.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ή Στόχοι του Προγράμματος

Με την υλοποίηση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Κατανοήσουν  τις βασικές αρχές  και λειτουργίες  διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών Υγείας.
 • Προσεγγίσουν , κατανοήσουν και αναγνωρίσουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών Υγείας και τη ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους.
 • Μελετούν και χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και διαχείρισης στον τομέα της Υγείας.
 • Αξιολογούν και να κρίνουν  τις  στρατηγικές  χειρισμών του εκσυγχρονισμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του χώρου της Υγείας.
 • Γνωρίσουν  τον τρόπο λειτουργίας και της ποιότητας του συστήματος Υγείας σε ενδοκρατικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο και το νομικό πλαίσιο στο οποίο αυτό κινείται.
 • Κατανοήσουν  και να αξιολογούν τους κινδύνους που διατρέχουν οι Οργανισμοί Υγείας (Risk assessment).
 • Σχεδιάζουν , οργανώνουν  και εκπονούν  μία επιστημονική πτυχιακή διατριβή.

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών και την ανίχνευση των ειδικότερων αναγκών του Συστήματος Υγείας στη Κύπρο , σε συνεργασία με  τις Διοικήσεις επιλεγμένων Νοσοκομείων, με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές Πανεπιστημίων  καθώς και με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα Δημοσίου Μάνατζμεντ Υγείας στοχεύοντας :

 • στην απόκτηση ειδικών γνώσεων σε θέματα ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής Υγείας, θεσμικού πλαισίου και οργάνωσης συστημάτων υγείας, σχεδιασμού και αξιολόγησης πολιτικών υγείας, οικονομικών του τομέα υγείας, οργάνωσης-διοίκησης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των Δημοσίων Μονάδων Υγείας, συστημάτων διαχείρισης προμηθειών, λογιστικό σύστημα και κοστολόγηση νοσοκομείων και διοίκηση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας
 • στη καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από την εξάσκηση των σπουδαστών στο πλαίσιο επιμέρους εργαστηρίων ή/και μαθημάτων π.χ. στρατηγικού μάνατζμεντ, σύγχρονων εργαλείων δημοσίου μάνατζμεντ υγείας, διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων, διαχείρισης βιοϊατρικής τεχνολογίας καθώς και στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων, μέσα από την εκμάθηση τεχνικών παρουσιάσεων με τη χρήση Η/Υ, την ανάπτυξη ιστοσελίδων και
 • στη καλλιέργεια συνεργατικής συμπεριφοράς, κυρίως μέσα από την «από κοινού» επεξεργασία μελετών περίπτωσης και την ανάληψη ομαδικών σεμιναριακών εργασιών .
 • στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων που συνάδουν σε μία σύγχρονη διοικητική κουλτούρα
 • στη διάπλαση του επιθυμητού προφίλ του  Μάνατζερ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Υγείας .

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του προγράμματος, τόσο για τα συμβατικά και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών είναι η ίδια, ως εξής:

 • Πλήρης φοίτηση: τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες)
 • Μερική φοίτηση: έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες)

Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στον αναμενόμενο χρόνο, η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο χρόνος επέκτασης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Frederick, σχετικά με την αποφοίτηση των φοιτητών, ο οποίος ορίζει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών 6 εξάμηνα και για μερική φοίτηση 12 εξάμηνα.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
 Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
 Μαθήματα Έρευνας 20
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DLMHM507 Διαχείριση Ποιότητας Υγείας 5 3
2 DLMHM521 Συστήματα Υγείας- Πολιτική Υγείας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υγείας 10 3
3 DLMHM522 Αρχές Διοίκησης- Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 10 3
4 DLMHM523 Επιδημιολογία- Δημόσια Υγεία 5 3
5 DLMHM524 Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και Marketing Υπηρεσιών Υγείας 10 3
6 DLMHM525 Οικονομικά της Υγείας και Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας 10 3
7 DLMHM526 Μεθοδολογία της Έρευνας 5 3
8 DLMHM527 Πληροφορική της Υγείας 5 3
9 DLMHM528 Κοινωνιολογία, Βιοηθική και Δίκαιο Υγείας 10 3

Μαθήματα Έρευνας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLMHM507 Διαχείριση Ποιότητας Υγείας  5
DLMHM521 Συστήματα Υγείας- Πολιτική Υγείας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υγείας  10
DLMHM522 Αρχές Διοίκησης- Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού  10
DLMHM523 Επιδημιολογία- Δημόσια Υγεία  5
TOTAL  30
SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLMHM524 Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και Marketing Υπηρεσιών Υγείας  10
DLMHM525 Οικονομικά της Υγείας και Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας  10
DLMHM526 Μεθοδολογία της Έρευνας  5
DLMHM527 Πληροφορική της Υγείας  5
TOTAL  30
SEMESTER 3
Code Name ECTS

Τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο Frederick υπολογίζονται ανάλογα με το φόρτο σε πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ο φοιτητής έχει το κάθε εξάμηνο φοίτησης του. Λόγω της οικονομικής κρίσης που επηρεάζει αρκετές χώρες στην περιοχή αλλά και ευρύτερα, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να εφαρμόζει μειωμένα δίδακτρα ώστε να στηρίξει τη φοιτητική κοινότητα. Έτσι τα δίδακτρα για τους φοιτητές που θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 είναι 60.00 ευρώ ανά πιστωτική μονάδα ECTS. Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά δίδακτρα για όλο το πρόγραμμα είναι 5.730 ευρώ.

Επιπλέον των διδάκτρων, ο φοιτητής πρέπει να καταβάλλει και χρεώσεις αίτησης και εγγραφής, όπως συνοψίζονται στο πιο κάτω πίνακα:

Δίδακτρα Χρέωση (Ευρώ) Σημειώσεις
Δίδακτρα φοίτησης(μειωμένα) 60.00 / ECTS Δίδακτρα για ολόκληρο το πρόγραμμα 5.730
Τέλος αίτησης 35 Χρεώνεται μόνο μια φορά με την αίτηση
Τέλος εγγραφής εξαμήνου 100 Χρέωση σε κάθε εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής

Διαδικασία και Κριτήρια Εισδοχής

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε υποψηφίους που πρέπει να είναι κάτοχοι ενός πρώτου πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής . Η εμπειρία σε οργανισμούς, υπηρεσίες και συστήματα υγείας  θα αποτελούσε πλεονέκτημα και μπορεί εξαιρετικά να γίνει αποδεκτή ως εναλλακτική βάση για την εισδοχή. Πιστοποιητικά επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα δεν απαιτούνται, αλλά η γνώση της είναι απαραίτητη για την εμπέδωση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενδεικτικά απευθύνεται σε :

 • Ιατρούς
 • Νοσηλευτές
 • Διοικητικό Προσωπικό Μονάδων Υγείας
 • Στελέχη Εταιριών από το χώρο της Υγείας
 • Διοικητικά Στελέχη Συναφών Ειδικοτήτων
 • Αποφοίτους Οικονομικών Σχολών
 • Αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας (Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής)
 • Αποφοίτους τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Αποφοίτους τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας χωρίζεται σε δύο στάδια, για τα οποία ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια :

1ο Στάδιο                                                                  .
Βιογραφικό Σημείωμα. Η επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο του βιογραφικού τους. Τα βασικότερα στοιχεία που αξιολογούνται είναι το επίπεδο και η συνάφεια των προηγουμένων σπουδών με το αντικείμενο του Προγράμματος, η επίδοση και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους, καθώς και η επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τους.

2ο Στάδιο                                                                    .
Συνέντευξη από τον συντονιστή του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές  καλούνται σε συνέντευξη από τον συντονιστή του προγράμματος και βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-20. Με τη συνέντευξη ο συντονιστής  επιδιώκει να διαπιστώσει ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια σε σχέση με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη βαθμολογία κατά το 2ο Στάδιο, ο συντονιστής  προτείνει συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα. Η τελική επικύρωση των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί διενεργείται από τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου.

 

SEMESTER 3
Code Name ECTS
 • Οι φοιτητές μπορούν να αποφοιτήσουν με την  ολοκλήρωση 90 πιστωτικών  μονάδων ECTS στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στη Δομή του Προγράμματος
 • Ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει μόνο αν το CGPA του είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 5,00 από 10,00.
 • Οι φοιτητές που αποφοιτούν  με  CGPA λιγότερο από 5.00 μπορεί να χρειαστεί να πάρουν  επιπλέον μαθήματα  ή να επαναλάβουν  μια σειρά από ενότητες, προκειμένου να βελτιώσουν τους βαθμούς τους.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται κυρίως από το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick με τη συνδρομή καταξιωμένων ακαδημαϊκών από τον ελλαδικό χώρο. Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 το διδακτικό προσωπικό αποτελείτο μεταξύ άλλων από τους πιο κάτω ακαδημαϊκούς:

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Πανεπιστήμιο
Εμμανουήλ Φυριππής Καθηγητής Παν. Αθηνών
Αθανάσιος Μοιχιώτης Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη Επ. Καθηγήτρια Παν. Frederick
Ρίτα Παναούρα Επ. Καθηγήτρια Παν. Frederick
Στέλιος Ορφανός Λέκτορας Παν. Frederick
Σταύρος Γεωργιάδης Λέκτορας Παν. Frederick
Νίκλεια Ετεοκλέους Λέκτορας Παν. Frederick

Όνομα/Επώνυμο (απαιτείται)

Email (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Μονάδων Υγείας